Bắt vong

Nếu bạn nghe thấy, hoặc nhìn thấy ai bắt được vong, thì tuyệt đối nên hạn chế hoặc trách tiếp xúc với họ, bởi nó có nguyên nhân sâu xa , có thể ảnh hướng tới tu vi sinh mệnh của chính bạn

chuyện bắt vong là có thật, tuy nhiên không bao giờ tớ khuyến khích các bạn làm điều đó, vì cơ bản nó phạm giới cấm

cho dù họ có lấy lý do là bắt về giáo dục hay là bắt làm gì thì cũng vẫn là phạm điều cấm

trừ khi vong tình nguyện, còn không thì không thể được

ví dụ đơn giản

giờ gia tiên của bạn hay người thân vừa chết, tự nhiên có thằng giời đánh, nó đến bắt nhốt vong linh người nhà bạn lại , và đem đi luyện chế …

bạn biết , bạn có nghe nổi không , có vui mừng chấp nhận điều đó xảy ra không

vong khác cũng thế, việc đó là không thể xảy ra , cũng không thể chấp nhận được

về lẽ người thường thì cũng đã không được rồi , nói gì đến tâm linh

tuy nhiên những người luyện tà pháp , thì họ sẵn sàng diệt bất kỳ linh hồn nào để đạt được mục đích của họ

nên loại người này, chưa cần biết họ làm được hay không, chỉ cần có ý nghĩ về bắt vong

Không khuyến khi ha bạn tiếp xúc, bởi oán niệm của vong có thể ảnh hưởng, và coi bạn cùng 1 ruột với thầy tà

nếu có thể can thiệp giúp họ hoàn lương thì nên can thiệp , còn không thể thì thôi

cũng nên từ bỏ ý định học những tà thuật đó, bởi điều đấy là không nên , nguy hại hết mức

Bình Luận

Bình Luận