Ám thuật

Đây là một cổ thuật với mức độ sức mạnh rất lớn, khá nguy hại nếu sử dụng vào mục đích bất chính , tuy nhiên nếu sử dụng để phòng thân hoặc bảo an thì cũng là cái hay