Hóa giải bùa, ngải, phong, thư ếm….

Các loại huyền thuật nói chung đều có nguồn gốc từ những câu thần chú, những câu chú, những câu được tôi luyện hay mật chú…tóm lại nếu sử dụng trong việc thiện thì nó là thiện, sử dụng vào Đọc Tiếp …

Share Button