Pháp trận

Khi luyện tập hoặc khi muốn sử dụng pháp trận hỗ trợ thì bạn cũng có thể sử dụng trận cơ bản

Không giỏi vẽ phần mềm hỗ trợ

nên mình lấy tạm ảnh trên mạng để hình dung cho tiện

có thể sử dụng cùng 1 trận pháp để thực hiện nhiều phép hoặc nghi thức hoặc đơn giản là bảo hộ bạn trong quá trình luyện tập

 

bạn có thể vẽ trên nền nhà hình ngôi sao và hình tròn chạy qua các đỉnh của ngôi sao

vật phẩm thì nhắn tin cho tớ đặt nếu muốn

 

có vật phẩm thông thường, vật phẩm cao cấp hơn

hoặc các loại bổ trợ khác

 

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn